നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? Career Tips | P. P. Sadique | Josh Talks Malayalam

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ്‌ സാദിഖ് ഒരു ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഷണൽ കോച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രൈനറും XGen അക്കാദമിയുടെ മാനേജിങ് …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *