‘ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗ്രാമത്തിന്റെ’ സ്വന്തം മധു സാറിന്റെ Career Tips! | Murali Krishnan | Josh Talks Malayalam

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഷ്ടമുടിക്കായലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിയാണ് മധു എന്ന മുരളീകൃഷ്ണൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *